Alkohol tester a jeho význam na pracovisku

Ako všetci dobre vieme, v žiadnom zamestnaní nie je tolerované požívanie alkoholických nápojov na pracovisku...

a ani pred nástupom do práce. Jednoducho každý zamestnanec by mal prísť do práce „čistý“ (§14 ods. 1 písm. j zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, ďalej len “ZoBOZP”). Zamestnanec je taktiež povinný podrobiť sa skúške na alkohol prostredníctvom alkohol testeru, ak o to požiada zamestnávateľ alebo orgán štátnej správy k zisteniu, či nie je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných či psychotropných látok. Táto povinnosť zamestnanca vyplýva z ustanovenia §8d písm. b) bod 2 ZoBOZP, podľa ktorého môže zamestnávateľ kontrolovať, či zamestnanec nie je počas pracovnej doby pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.

V prípade pochybností o spôsobilosti zamestnanca vykonávať svoju prácu môže zamestnávateľ podľa §14 ods. 1 písm. i) ZoBOZP požadovať od zamestnanca skúšku na alkohol. Zamestnávateľ má právo len na výkon dychovej skúšky, na ktorú môže použiť buď alkohol tester, alebo ju môže vykonať prostredníctvom detekčných trubičiek, či analyzátorom alkoholu v krvi. V žiadnom prípade však zamestnávateľ nemôže vykonať u zamestnanca krvnú skúšku, nakoľko túto môže vykonať iba lekár.

Odmietnutie skúšky na alkohol bez vážnejších dôvodov je zo strany zamestnanca hrubým porušením pracovnej disciplíny, čo môže byť postihnuté rozviazaním pracovného pomeru podľa §46 ods. 1 písm. f), alebo aj okamžitým zrušením pracovného pomeru podľa §53 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, a niekedy aj spôsobením priestupku či trestného činu. Preto je dôležité, aby zamestnávateľ podľa ustanovenia §14 ods. 1 písm. i) ZoBOZP určil vo vnútornom predpise alebo pracovnom poriadku okruh zamestnancov a iných oprávnených osôb, ktoré môžu skúšku na alkohol vykonávať

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz