Obchodné podmienky

 
 
Domov > Obchodné podmienky
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Dychovaskuska.sk

stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim  (ďalej len "VOP")

Prevádzkar  internetových stránok www.dychovaskuska.sk je spoločnosť VLan s.r.o., so sídlom Rastislavova 20, Slovenský Grob, zapísaná v obchodnom registri  (ďalej len “Prevádzkar”). Prevádzkar  vydáva v súlade s ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov tieto Všeobecné obchodné podmienky:

I. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkar na svojich internetových stránkach   www.dychovaskuska.sk  umožňuje Zákazníkovi zakúpiť alkohol tester (ďalej len “tovar”) v prípade, že si ten tovar objedná vopred prostredníctvom objednávkového formulára, mailom alebo telefonicky. Odberateľom tovaru je presne identifikovaná  firma  či osoba (ďalej len “Odberateľ”) uvedená v objednávke. Odberateľ, ktorý urobí objednávku akceptuje tieto Obchodné podmienky zverejnené Prevádzkarom na internetovej stránke  www.dychovaskuska.sk, ktoré vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Prevádzkara a Odberateľa.

 

II. Objednanie tovaru

Eklektronická objednávka je platná  po vyplnení všetkých predpísaných údajov a náležitostí vo formulári. Odoslaním objednávky Prevádzkarovi sa objednávka pre zákazníka stáva záväznou. Objednávka je návrhom zmluvy na dodanie tovaru či poskytnutie služby Poskytovateľom, pre uzatvorenie ktorej je Prevádzkar sprostredkovateľom.  K uzatvoreniu  zmluvy  nie je potrebné formálne potvrdenie objednávky Prevádzkarom a zmluvný vzťah  vzniká v prípade, že si objedná tovar.

 

III. Dodanie tovaru

Kuriérom UPS

Tovar Vám bude zaslaný prepravnou spoločnosťou UPS, ktorej vodič Vám balík s tovarom odovzdá do vlastných rúk nasledujúci pracovný deň po odoslaní, v dobe medzi 8.00 až 17:00 hod. Presnú hodinu stanoviť nie je možné. Ide o kvalitného a spoľahlivého dopravcu s možnosťou sledovať cestu zásielky. 

 

IV. Cena a platenie

Cena  ponúkaného tovaru či služby je vždy uvedená na internetových stránkach  www.dychovaskuska.sk a v objednávkovom formulári. Pri objednávke sa poukazuje autorizovaná platba od zákazníka.

Spôsob platby:
Prevodom na účet – Odberateľ sa zaväzuje  zaplatiť  stanovenú  cenu  vopred, na účet prevádzkovateľa obchodu. Zálohová faktúra je poslaná zákazníkovi do 48h od prijatia objednávky, na základe ktorej je možné vykonať platbu vopred na účet prevádzkovateľa obchodu.

Faktúra so splatnosťou – Tento spôsob je vyhradený pre štátne inštitúcie, akciové spoločnosti a pre stálych zákazníkov

Dobierkou – odberateľ sa zaväzuje zaplatiť stanovenú cenu pri prebraní tovaru od kuriéra UPS a to v dohodnutej výške. 

 

V. Zodpovednosť Prevádzkara a Odberateľa

Informácie o pôvodných cenách sú uvedené na stránkach www.dychovaskuska.sk na základe cenníka. Odberateľ je tak povinný svoje práva, hlavne zodpovednosť za chyby, uplatňovať u Prevádzkovateľa. Prevádzkar nezodpovedá tiež za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s použitím tovaru. Odberateľ je povinný uhradiť náklady spojené s doručením v prípade že tovar neprevezme na účet prevádzkovateľa vo výške 2,- EUR.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

V prípade, že Prevádzkár nedodá objednaný tovar z dôvodov na jeho strane a to ani po písomnej výzve zákazníka má zákazník právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej čiastky. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy tiež v lehote 7 kalendárnych dní od doručenia tovaru aj bez uvedeného dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Odstúpenie od zmluvy musí byť Prevádzkarovi doručené najneskôr 7. deň od doručenia. Odstúpenie od zmluvy z akéhokoľvek vyššie uvedeného dôvodu musí byť vykonané  písomne  (splnené i prostredníctvom elektronickej pošty). Vzhľadom k tomu, že platba za tovar  je prevedená na účet Prevádzkara, je Odberateľ povinný o svojom odstúpení informovať Prevádzkara. V prípade, že platba bola prevedená Prevádzkarovi,  Prevádzkar vráti  zodpovedajúcu časť platby zníženú o poštovné vo výške 2,- EUR na účet zákazníka späť Odberateľovi.

 

VII. Ochrana osobných údajov

Prevádzkar si vyhradzuje právo požiadať Zákazníka o uverejnenie niektorých osobných údajov za účelom ďalšieho spracovania (napr. marketingový kampane, organizácia aktivít v rámci lojality programu). V takom prípade, bude Prevádzkar s týmito údajmi nakladať v súlade s platobnými právnymi predpismi hlavne zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov a poskytnuté osobné údaje, ktoré bude chcieť Prevádzkar využiť nad rámec spracovania nutného pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, budú spracované podľa podmienok uvedených nižšie. Zákazník poskytnutím uvedených osobných údajov dobrovoľne súhlasí s tým, aby údaje poskytnuté v rozsahu, ktoré Zákazník v konkrétnom prípade vyplnil či, ktoré boli o Zákazníkovi získané na základe uzatvorenej zmluvy či v rámci prihlásenia na internetové stránky Prevádzkara, boli spracované Prevádzkarom za účelom zaistenia potrebnej komunikácie pre plnenie uzatvorenej zmluvy, pre účely vnútorných rozborov a analýz. V prípade, keď je príjemca tovaru či služby osoba odlišná od Odberateľa, môžu byť jej osobné údaje použité len pre účely splnenia zmluvy, k akémukoľvek ďalšiemu spracovaniu ich osobných údajov je nutný ich výslovný súhlas. K spracovaniu vyššie uvedených osobných údajov môže Prevádzkar poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Odberateľ môže kedykoľvek písomne na dostupných kontaktných miestach uvedených na internetových stránkach Prevádzkara požiadať o vymazanie osobných údajov alebo ich opravu.

 

VIII. Daňový doklad a záručný list

Obidva dokumenty sú súčasťou zásielky. V prípade, že zásielka obsahuje len daňový doklad, slúži tento doklad zároveň ako záručný list.
Reklamačné podmienky Kupujúci je povinný pri prevzatí dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.

Prehliadku je kupujúci povinný urobiť tak, aby zistil všetky závady, ktoré možno zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Oznámenie o zistených závadách musí kupujúci urobiť u predávajúceho písomne (e-mailom) v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené závady, t.j. musí uviesť o aké závady sa jedná a ako sa prejavujú.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú závadu. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu.

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení tovaru a riadne vyplnený záručný list, ktorý obsahuje dátum a miesto predaja (firemné razítko), podpis predávajúceho, typové označenie a výrobné číslo tovaru, ktorého závady sú reklamované.

V prípade osobného odberu má kupujúci právo na prekontrolovanie tovaru pri jeho prevzatí a prípadné zjavné závady je povinný ihneď riešiť s predávajúcim. Zjavné závady, uplatnené u predávajúceho neskôr, nebudú predávajúcim uznané.

Podpisom prepravného listu v prípade doručenia tovaru prepravnou spoločnosťou, kupujúci súhlasí s prevzatím a potvrdzuje, že dodaný tovar je nepoškodený. Na neskoršie reklamácie spôsobené behom prepravy nebude braný ohľad. Výnimku tvorí mechanické poškodenie tovaru, ktoré pri prevzatí zásielky ani pri zbežnej prehliadke, nebolo zjavné. V takom prípade je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu do 3 dní od prevzatia tovaru.

Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný riadne preštudovať záručné podmienky vrátane užívateľskej príručky (manuálu k obsluhe). V prípade používania výrobku v rozpore s užívateľskou príručkou (návodom k obsluhe) nesie kupujúci všetky dôsledky, ktoré mu týmto vzniknú, sám a ich následná reklamácia bude uznaná za neoprávnenú. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto typu pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, chybnou obsluhou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, ako i použitím, údržbou či inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou (návodom na obsluhu). Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou zákazníka, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, vniknutím cudzích látok (prach, voda, atď.) do zariadenia, či poškodením spôsobeným vyššou mocou. Rovnako bude postupované v prípade vzniku vady v dôsledku prepätia v rozvodnej sieti. Na tovar s porušenými ochrannými pečaťami, nálepkami, sériovými číslami, alebo nesúci znaky nekvalifikovanej opravy sa záruka nevzťahuje.

Predávajúci nezodpovedá za prípadne závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a súčasne prevzatie tovaru neodmietol. Pokiaľ ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

Predávajúci v prípade prevzatia tovaru na reklamáciu neručí za obsah uložených dát a nastavení prístroja.

V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti sa postupuje pri reklamácii podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

IX. Záručná doba

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste, prípadne daňovom doklade (faktúre). Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii). Uvedené záručné doby sú určené pre koncových zákazníkov. Ak je kupujúcim iná osoba ako spotrebiteľ, najmä podnikateľ, platia pre takéto kúpne zmluvy individuálne dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. Záručná lehota je skrátená na 6 mesiacov.

Pre platnosť záruky je nevyhnutné, aby bol zakúpený alkohol tester pravidelne kalibrovaný každých 6 mesiacov spoločnosťou VLan s,r,o,  V opačnom prípade záruka na uvedený tovar padá.

X. Vybavenie reklamácie

 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru k reklamácii prepravnou službou (prepravná spoločnosť, pošta a pod.).

V prípade zaslania vadného tovaru k reklamácii prepravnou službou* - na náklady kupujúceho – na adresu reklamačného oddelenia predajcu, musí byť zásielka viditeľne označená nápisom „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar vrátane potrebného príslušenstva, kópiu nákupného dokladu, platný záručný list, sprievodný dopis (obsahujúci podrobné označenie závady a špecifikáciu práv, ktoré kupujúci v súvislosti s reklamáciou uplatňuje), prípadne i ďalšie doklady týkajúce sa dodania tovaru, a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho nebude prijatý.

Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru,

  • uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania a o tomto vytvorí písomný zápis, alebo
  • odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu, alebo
  • reklamovaný tovar prijme k odbornému posúdeniu v autorizovanom servise, na základe ktorého výsledkov bude reklamácia buď uznaná za oprávnenú a riadne vybavená, alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený kupujúcemu.

V prípade zaslania závadného tovaru k reklamácii je kupujúci povinný odovzdať tovar kompletný a vo vhodnom obalovom materiáli, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám dodaného tovaru – najlepšie v pôvodnom obale. Predávajúci nie je povinný prijať reklamáciu tovaru, pokiaľ nebude vhodne zabalený a dodaný s požadovaným súčasťami a príslušenstvom.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar na náklady a riziko kupujúceho zaslané na jeho uvedenú adresu, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

Na vybavenie reklamácie kupujúceho, ktorý je podnikateľom sa nevzťahuje 30 dňová lehota v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Lehota na vybavenie reklamácie pre podnikateľov nie je zákonom upravená, reklamácie podnikateľov v zmysle týchto Obchodných podmienok sa však naša spoločnosť zaväzuje vybaviť v lehote do 60 dní.

 

XI. Kalibrácia

Kalibrácia sa nepovažuje za záručnú opravu a je spoplatnená podľa cenníka uvedeného na www stránke predávajúceho. Kalibrácia je potrebná pre zabezpečenie presnosti prístroja. Každý nový prístroj predávaný spoločnosťou VLan s.r.o. je pred expedíciou kalibrovaný.

Následné kalibrácie alkohol testerov môžu byť spoplatnené aj v prípade neúspešnej kalibrácie spôsobenej vadou prístroja alebo jeho prirodzeným opotrebením.

 

XII. Záverečné ustanovenia

 Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedených na internetovej stránke www.dychovaskuska.sk v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné. Ak odošle Odberateľ objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí. Vzťahy, ktoré neupravujú Všeobecné obchodné podmienky, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Prevádzkar zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu či propagáciu prevádzkovanú akoukoľvek treťou osobou prostredníctvom internetovej stránky  www.dychvoaskuska.sk . Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.01.2012

 

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť VLan , s.r.o. dôrazne chráni Vaše súkromie a preto sa zaviazala chrániť Vaše osobné údaje. Pri ochrane osobných údajov  postupuje v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov ,  jeho  platných zmien   a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi. V tomto prehlásení sú uvedené všetky informácie a opatrenia, ktoré  sú používané  pre ochranu osobných údajov užívateľov našich stránok. Prístupom a použitím stránok  www.dychovaskuska.sk vyjadrujete svoj súhlas  s postupom  získania a, použitia  informácií,  ktoré sú popísané  v tomto prehlásení.

Získavanie informácií

Väčšinu stránok na stránke  www.dychovaskuska.sk môžete navštíviť bez nutnosti zadávať akékoľvek osobné údaje. Na niektorých stránkach Vás však môžeme požiadať o niektoré dáta, aby sme mohli poskytnúť ponúkanú službu, ktorú požadujete.  Medzi také osobné údaje môžu patriť meno a priezvisko, email alebo telefón. Žiadnu z týchto informácií však nemusíte zadávať, ale bez nich nebude možné poskytnúť požadovanú službu.

Použitie informácií

Vaše dáta používame pre dodanie tovaru, ktoré požadujete. Napríklad pri zaslaní tovaru alebo pri elektronickom zasielaní zaujímavých informácií.

Záväzok chrániť osobné údaje

Spoločnosť  VLan s.r.o.  sa zaväzuje zaistiť bezpečnosť Vašich osobných údajov, ich neoprávnené zhromažďovanie alebo iné zneužívanie. Samozrejme úplne rešpektujeme všetky zákonné pravidlá upravujúce zaobchádzanie s týmito údajmi.